Thesis Guidelines for Students

Zvanična FTN uputstva za završne radove

  • Pravila o studiranju na osnovnim strukovnim i osnovnim akademskim, master akademskim, specijalističkim strukovnim i specijalističkim akademskim i doktorskim studijama: ovde

  • Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja: ovde

  • Procedura prijave i obrane završnog (bachelor) rada: ovde

  • Procedura prijave i odbrane diplomskog (master) rada: ovde

Završni (bachelor) radovi

Završetak četvorogodišnjih studija predstavlja izrada i odbrana završnog (bachelor) rada koga ovde kraće zovemo bachelor rad. Uslov za prijavu bachelor rada čine položeni svi predmeti zaključno sa sedmim semestrom. Uslov za odbranu čine položeni svi predmeti zaključno sa osmim semestrom.

Studenti koji pohađaju usmerenje Internet i elektronsko poslovanje (tj. u VIII semestru su izabrali predmete Poslovna informatika, XML i Web servisi i Bezbednost u sistemima elektronskog poslovanja mogu da rade bachelor rad koji se bazira na projektu realizovanom kroz tri izabrana predmeta. U tom slučaju, predložena struktura rada data je ovde. Studenti nisu obavezni da rade bachelor rad sa ovom predloženom temom, već mogu da izaberu i drugu temu u dogovoru sa mentorom. Tema bachelor rada može biti povezana sa temom (budućeg) master rada.

Diplomski (master) radovi

Završetak petogodišnjih studija predstavlja izrada i odbrana diplomskog (master) rada koga ovde kraće zovemo master rad.

Tema rada

Temu rada, bez obzira koja vrsta rada je u pitanju, student-kandidat definiše u dogovoru sa nastavnikom koji je mentor rada. Studenti su slobodni da samostalno predlože teme za radove, ali i da izaberu neku od tema koje nastavnici unapred definišu i navedu ovde. Teme radova ne moraju biti striktno vezane za sadržaje koji se drže u okviru nekog od predmeta već mogu poticati iz oblasti interesovanja nastavnika ili studenta.

Pravila za izradu i odbranu master rada

  1. Katedra formira listu tema za master radove. Teme za master radove koje nudi Katedra predlažu nastavnici Katedre i studenti zainteresovani za izradu master rada na Katedri. Iz ponuđenih tema Veće Katedre formira listu tema za master radove i objavljuje je ovde.

  2. Tekst master rada mora biti oblikovan u skladu sa šablonom za diplomske radove koji se koristi na Katedri za informatiku. U slučaju da rad sadrži programski kod, on se obavezno prilaže u elektronskom obliku uz master rad. Programski kod koji se prilaže uz master rad mora poštovati konvencije o formatiranju i pisanju koda u datom programskom jeziku.

Objavljivanje naučno-stručnog rada

Od 01.02.2009. svaki master rad mora rezultovati i naučno-stručnim radom objavljenim u Zborniku FTN. Odbranu master rada nije moguće zakazati sve dok rad ne bude prihvaćen za objavljivanje u Zborniku FTN. Šablon rada za Zbornik FTN sa uputstvom za pisanje nalaze se ovde.

Uputstvo za pisanje i formatiranje teksta

Tekst rada je potrebno napisati i formatirati prema uputstvu datom u ovom Word fajlu. Ovo uputstvo sadrži parametre za formatiranje teksta, ali i smernice za stil pisanja i strukturu rada. Kada se ovako formatiran tekst odštampa dvostrano, on može poslužiti za koričenje u B5 formatu uz sečenje papira duž velikih margina.

Upustvo za pisanje i formatiranje teksta se odnosi na sve vrste radova (bachelor, master, diplomski).

Novi format naslovne strane dat je ovde.

Novi format stranice sa zadatkom rada dat je ovde.

Predaja rada

NOVO: Jedini primerak koji je potrebno odštampati na papiru je onaj koji se predaje u Biblioteku FTN. On mora biti tvrdo ukoričen i mora biti potpisan od strane mentora i rukovodioca studijskog programa (taj potpis se dobija kod sekretarice departmana). U biblioteku FTN se, osim ukoričenog rada, predaje i CD sa radom u PDF formatu. Odbranu rada nije moguće zakazati pre nego što se tvrdo ukoričeni potpisani primerak preda na studentsku službu FTN. Članovi komisije moraju dobiti konačnu verziju rada u PDF formatu na email.